Project leider B (m/v)(ohi-187-html)
Bakker Sliedrecht Electro Industrie
Projectleider B

Positie van de functie in de organisatie:

Werkt hiŽrarchisch en functioneel onder leiding van het Hoofd Productie. Geeft binnen de matrixstructuur projectmatig en operationeel leiding aan een wisselend aantal projectmedewerkers.

Doel van de functie:

Het doelmatig organiseren van de realisatie van ťťn of meerdere (deel)projecten binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget, planning en kwaliteit.

Typering van de activiteiten:

Onderstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en geen uitputtende opsomming.
De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

A. Algemeen:

" Krijgt van het Hoofd Productie projecten toegewezen. Het betreft veelal (middel)grote projecten die geheel zelfstandig worden uitgevoerd. Overziet alle projectfasen.
" Geeft leiding aan het projectteam.

B. Voorbereiding:

" Draagt zorg voor het klaarzetten en inrichten van de projectgegevens in het ERP systeem.
" Neemt deel aan de projectoverdracht welke door Verkoop wordt geÔnitieerd. In deze projectoverdracht zal vooral worden ingegaan op de doorlopen fasen in het verkooptraject waardoor uitgangspunten achter de projectverwerving worden verduidelijkt.
" Is verantwoordelijk dat het totale projectteam wordt samengesteld in overleg met de betrokken afdelingshoofden.
" Draagt zorg voor het correct instrueren van het projectteam.
" Kan in voorkomende gevallen de afdeling Verkoop / System Engineering ondersteunen tijdens de calculatie- en offertefase.

Functie beschrijving

C. Planning en afstemming

" Zorgt voor het opstellen van het projectplan en de projectorganisatie, conform de hiervoor door de organisatie beschikbaar gestelde modellen.
" Verspreidt de projectplanning en houdt deze actueel.
" Stelt een werkbegroting op uitgaande van de voorcalculatie, zorgt voor een juiste herindeling van de kosten.
" Organiseert de "kick off". In deze bespreking, in aanwezigheid van bijvoorbeeld de Inkoper, Lead Engineer, Verkoper en indien noodzakelijk de betrokken System Engineer, worden projectplan, werkbegroting, eventuele knelpunten en risico's afgestemd. Zonodig worden de projectinrichting en de opgestelde werkbegroting gecorrigeerd.
" Stelt de inkoopkalender op, waarin het budget voor de grotere inkoopitems wordt vastgesteld.
" Organiseert de externe kick off in aanwezigheid van de opdrachtgever. Communicatiekanalen en zogenaamde holdpoints worden ťťnduidig vastgelegd.

D. Uitvoering

" Organiseert overleg met het projectteam. Dit overleg dient op regelmatige basis plaats te vinden.
" Zorgt voor overdracht naar en afstemming met zowel intern als extern optredende uitvoerende partijen.
" Bewaakt de voortgang, financiŽn, tussentijdse wijzigingen, kwaliteit e.d.
" Neemt op eigen initiatief deel aan werk -, bouw - en coŲrdinerende vergaderingen c.q. zit deze in voorkomende gevallen voor.
" Rapporteert (status en financieel), conform de geldende projectmanagement standaard, 4-wekelijks aan het Hoofd Productie.
" Is alert op meer- en minderwerk, scope, wijzigingen en mogelijke vervolgopdrachten.
" Bepaalt, binnen de met het Hoofd Productie overeengekomen grenzen, de prijzen van meer- en minderwerk.
" Zorgt voor tijdige keuring en afname van benodigde producten.

E. Oplevering en nazorg

" Organiseert de tijdige oplevering van alle aan het project verbonden werkzaamheden.
" Organiseert de oplevering van documenten zoals de in de opdracht begrepen revisieboeken en mogelijke opleveringsprotocollen of opleveringsrapportages. Wordt daarbij ondersteunt door projectmedewerkers.
" Organiseert overdracht naar de afdeling Service op zodanige wijze dat garantie en nazorg zijn gewaarborgd.
" Organiseert en verzorgt projectevaluaties.

F. Overige

" Ziet toe op consequente naleving van voorschriften / richtlijnen / procedures op het gebied van kwaliteit, Arbo, milieu, veiligheid en specifieke bedrijfsvoorschriften. Zet zich in voor verbetering van de interne bedrijfsprocessen.
" Is en blijft bekwaam ten aanzien van geautomatiseerde projectmanagementinstrumenten.

Complexiteit:

Technische / organisatorische functie gericht op de organisatie en coŲrdinatie van de uitvoering van meerdere (middel)grote projecten. Leidinggevende en financieel - administratieve aspecten zijn steeds aan de orde. CommerciŽle aspecten spelen een grote rol bij wijzigingen, aanvullingen of mogelijke verwerving van nieuwe projecten. Steeds zijn meerdere onderwerpen gelijktijdig aan de orde waarbij het overzicht moet worden bewaard. Schakelt zeer frequent om binnen en tussen onderwerpen, daarnaast veel verstoringen. Contractzaken, voortgangs- en financiŽle zaken vereisen hoge accuratesse. Deadlines, druk van opdrachtgevers en ad hoc zaken veroorzaken regelmatig een hoge tijddwang. De vereiste kennis is naar inhoud en niveau gelijkwaardig aan HBO, aangevuld met een verscheidenheid aan cursussen op het gebied van bedrijfs- en projectmanagement. Heeft voldoende inzicht en ervaring in het omgaan met contracten en contractpartijen. Dient systematisch ontwikkelingen te volgen in het vakgebied.

Regelcapaciteit / Zelfstandigheid:

Bepaalt, rekening houdend met zelfgemaakte afspraken / vaste vergadermomenten, de prioriteiten en deelt dienovereenkomstig de eigen tijd in, waarbij een strenge agendaplanning is vereist. Dient zich bij de aanpak en vormgeving van de werkzaamheden te houden aan wet- en regelgeving, normeringen, in- en externe bedrijfsprocedures. Voor een optimale uitvoering moeten als (eind)verantwoordelijke, afhankelijk van project / deelproject omvang, vaak keuzes worden gemaakt, daarbij spelen initiatief, creativiteit en prioriteitstelling een belangrijke rol. Indirect toezicht door leidinggevende vindt plaats door rapportages en overleg. Voorkomende problemen kunnen moeilijk en vergaand zijn; voor de oplossing is naast kennis ruime ervaring, gepaard gaande met tact en inzicht, noodzakelijk. Voor een optimaal verloop van de uitvoering zijn intensieve contacten en goede interne verhoudingen op verschillende niveaus noodzakelijk. Goede contactuele eigenschappen zijn vereist. Kan op basis van overtuiging, argumenten en relatiebeheer zaken voor elkaar krijgen binnen de organisatie. Geeft operationeel leiding aan een wisselend aantal medewerkers die veelal verspreid werken op meerdere locaties.

Afbreukrisico:

Planningsfouten, beoordelings- en/of inschattingsfouten van mensen en situaties veroorzaken flinke vertragingen, grote financiŽle schade, imagoverlies. Niet optimale uitvoering, het niet tijdig realiseren van planning en/of rapportages, kan leiden tot imagoschade en negatieve financiŽle consequenties. Fouten worden door zelfcontrole en terugkoppeling tijdens overlegsituaties meestal tijdig ontdekt. Soms worden fouten pas achteraf ontdekt en is herstel niet altijd mogelijk. Heeft vaak op eigen initiatief contacten met leveranciers en externe projectbetrokkenen, gericht op voortgang, afstemming en uitvoeringsaangelegenheden. Verstoringen brengen een verantwoorde realisatie in hoge mate in gevaar. Veel bedrijfs- en financiŽle gegevens dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Kan geconfronteerd worden met aanvallen op persoonlijke integriteit.

Fysieke aspecten:

Wisselend: kantooromstandigheden, projectlocaties, binnen en buiten. Reist redelijk veelvuldig. Lopen, staan, zitten. Langdurig werken aan beeldscherm komt voor. Enig persoonlijk risico als gevolg van deelname aan het verkeer en bezoek aan projectlocaties.
Voor meer informatie neemt u svp contact op met Hans van der Sar, directeur van International Business Support te Leiden.
Telefoonnummer: 071-5150234 of rechtstreeks op 0655-733039.
U kunt E-mailen met als bijlage uw recente CV, gericht op de gestelde vacature, naar: hans@ibsss.nl.< ">© TW 2013